Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zbąszyńskie Centrum Kultury

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://archiwummuzeumziemizbaszynskiej.zck.org.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, niedostępne są pewne opublikowane na stronie dokumenty np.:

 • zdjęcia i grafiki bez opisów alternatywnych,
 • materiały multimedialne bez audiodeskrypcji,
 • dokumenty w pdf zapisane jako obrazy
  z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia 2021-11-18
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WALDORF STUDIO Waldemar Strażyński – Zbąszyń.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki oraz z nawigacji klawiszem „tabulatora”

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia m.in ważnych treści, cytatów i odsyłaczy.

Udogodnienia

Redaktorzy serwisu podejmują starania, aby zapewnić jak najwyższy poziom dostępności naszej strony. Wprowadziliśmy następujące udogodnienia poprawiające dostępność, zwłaszcza dla osób słabo widzących:

 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zwiększenia kontrastu,
 • obsługa serwisu przy pomocy klawiatury i myszki,
 • wprowadzane na bieżąco opisy alternatywne zdjęć i grafik.

Zapewnienie pełnej dostępności naszej strony to długotrwały proces. Jeżeli masz uwagi, które pomogą nam poprawić jej dostępność, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: zbaszynmuzeum@gmail.com

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą powołaną do kontaktu w sprawie dostępności jest:

 • dyrektor Mateusz Basiński
 • kultura.zbaszyn@gmail.com
 • telefon: 68 386 08 74 lub 500 001 127.
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • wystąpienia z żądaniem udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • sposobu kontaktu.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: zbaszynmuzeum@gmail.com
 • telefonicznie na nr 68 386 08 74 lub 500 001 127
 • drogą pocztową na adres: Zbąszyńskie Centrum Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodną dla niej formę tej informacji.
Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
Po wyczerpaniu wszystkich wskazanych wyżej możliwości można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.