2. WALORY KRAJOBRAZOWO-KULTUROWE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU DOLINA OBRY (2009)